فهرست دستگاه های لیزر وارداتی که مطابق نتایج بررسی کیفی، امکان بررسی آنها جهت ثبت(Registration) در ایران وجود ندارد از سوی اداره تجهیزات پزشکی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس اعظم قنائی کارشناس تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به گزارش آزمونهای دستگاههای لیزر وارداتی انجام شده در آزمایشگاه های همکار اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و مشاهده اشکالات اساسی، در حال حاضر امکان ثبت (Registration) دستگاه های لیزر مندرج در جدول ذیل و اخذ کد IRC وجود ندارد. مدلکمپانی سازندهکشورLaser 860XArima LasersTaiwanBIOPIXELBiosItalyFRX-C1 (FRAXIS)ILOODAKoreaMEDLEYShanghai WonderfulChinaGp fast diodeGeneral ProjectItalyAL-40DDC TechnologiesUSAHR-808MantisItaly