در سامانه جدید ثبت و صدور پروانه ساخت تولید داخل، اولین پروانه ساخت الکترونیکی جایگزین پروانه ساخت فیزیکی صادرشد. با صدور اولین پروانه ساخت الکترونیکی برای تولید تجهیزات پزشکی، بخشی دیگر از سیاست ها و برنامه های اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای تسهیل در روند صدور پروانه ساخت انجام شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: اولین سامانه ثبت و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی در سال اوسط سال 1395 رونمایی شد و پس از طی مراحل فنی و ...